Villkorsändringar för .se och .nu

Avtalsändring .Se & .NU

🇬🇧 This post contains information in english version further down about amendments of terms and conditions of registration applicable for the top-level domain .se and .nu

Villkorsändring av Registreringsvillkor gällande toppdomänen .se respektive .nu

Villkorsändring av

 • Registreringsvillkor gällande toppdomänen .se fr.o.m. 6 februari 2019
 • Registreringsvillkor gällande toppdomänen .nu fr.o.m. 25 maj 2018

Registreringsvillkoren är det avtal som gäller för samtliga innehavares domännamn och ändrade Registreringsvillkor träder i kraft den 30 september 2019. Som domännamnsinnehavare behöver du läsa igenom de nya Registreringsvillkoren men du behöver inte göra något för att behålla ditt domännamn, din domännamnsregistrering påverkas inte.

För dig som har ett eller flera .se-domännamn eller .nu-domännamn innebär ändringen att den nu gällande versionen av Registreringsvillkoren gäller till och med den 29 september 2019. Den 30 september 2019 ersätts nu gällande version av Registreringsvillkoren med de nya Registreringsvillkoren som därefter gäller för samtliga innehavare oavsett registreringsdatum.

Om du registrerar ett nytt domännamn under tiden fram till och med den 29 september 2019 gäller nu gällande version av Registreringsvillkoren. De nya Registreringsvillkoren gäller därefter för samtliga innehavare oavsett registreringsdatum.

Befintliga och ändrade Registreringsvillkor finns publicerade på https://internetstiftelsen.se/domaner/registrera-ett-domannamn/villkor-och-regler-for-se-och-nu-domaner/

De förändringar som gjorts är sammanfattningsvis följande:

 • Språkliga justeringar
 • Justering av domännamnets utformning, punkt 3.2
 • Tillägg om DNSSEC, punkt 5.1.8.4
 • Tillägg i punkt 5.4.2 om hinder mot utförandet av Registreringstjänsterna avregistrering och överlåtelse
 • Tillägg i punkt 6.4 om Internetstiftelsens rätt att avregistera eller överföra ett domännamn
 • Justering av släktnamn till efternamn i punkt 7.2 c) (Registreringsvillkoren för .se)
 • Tillägg i punkt 10.2.3 angående villkorsändringar och publicering.

Version med ändringsmarkering finns på förfrågan.

Har ni frågor, vänligen kontakta Internetstiftelsen på registry@internetstiftelsen.se. 


Amendments of Terms and Conditions of registration applicable for the top-level domain .se and .nu

Amendments of

 • Terms and Conditions of registration applicable for the top-level domain .se from February 6, 2019
 • Terms and Conditions of registration applicable for the top-level domain .nu from May 25, 2018

The Terms and Conditions is the agreement that applies to all domain name holders and revised Terms and Conditions will enter into force on September 30, 2019.

As a domain holder, you need to read through the new Terms and Conditions but you don´t have to do anything to maintain your domain name, the domain name registration is not affected.

If you have one or more .se-domain or .nu-domain name registered this means that the now valid version of Terms and Conditions of registration will apply until September 29, 2019. On September 30, 2019, these will be replaced by the updated Terms and Conditions of registration which applies to all domain name holders irrespectively of date of registration of the domain name.

If you register a new domain name during the period up to and including September 29, 2019, the valid version of Terms and Conditions of Registration will apply. The updated Terms and Conditions of Registration will thereafter apply to all domain name holders irrespectively of date of registration of the domain name.

The current as well as the revised Terms and Conditions is published at:
https://internetstiftelsen.se/en/how-to-register-a-domain-name/terms-and-conditions-for-se-and-nu-domains/

The changes made are as follows:

 • Linguistic adjustments
 • Adjustment of the domain name´s formulation, section 3.2
 • Addition regarding DNSSEC in section 5.1.8.4
 • Addition in section 5.4.2 regarding impediment to performing the Registration Service deregistration and transfer of Domain Name
 • Addition in section 6.4 regarding Internetstiftelsens right to deregistration or transfer a domain name
 • Adjustment from family name to surname in section 7.2 c) (Terms and Conditions for .se)
 • Addition in section 10.2.3 regarding changes of Terms and Conditions and publication.

A version of the Terms and Conditions including track changes is available on request.

If you have any questions, please contact The Swedish Internet Foundation at this email address: registry@internetstiftelsen.se.