Särskilda villkor för Managed WordPress

Dessa villkor trädde ikraft 6 december 2022. Du hittar tidigare versioner av avtalet längst ner.

1.1 Det här avtalet (”Avtalet”) beskriver villkoren för Oderlands tjänst Managed WordPress (”Tjänsten”) mellan ODERLAND Webbhotell AB med organisationsnummer 556680-8746 (”vi”, ”oss”, ”Oderland”) och Kunden (”ni”, ”er”).

1.2 Avtalet är underställt användaravtalet som accepteras i samband med att ni registrerar ett kundkonto hos Oderland.

1.3 Om det upprättas bilagor till Avtalet ska det som står i bilagorna gälla över vad som står i det här avtalet. Bilagor med högre numrering gäller över de med lägre numrering.

1.4 Avtalet gäller för en av kundens webbplatser (”Webbplatsen”) som anges med URL vid beställning. Webbplatsen ska använda publiceringssystemet WordPress.

2. Beställning

2.1 När ni beställer tjänsten kommer vi att göra en analys av Webbplatsen. Vi reserverar oss rätten att neka en beställning om vi gör bedömningen att tjänsten inte kan levereras på ett bra sätt till er webbplats.

2.2 Skulle en beställning nekas har ni rätt till full återbetalning om ni redan betalat.

3. Tjänstens omfattning

3.1 Tjänstens omfattning framgår av de paket som vid var tid finns tillgängliga på vår webbplats och det paket som ni beställt (”Paketet”).

3.2 Vi reserverar oss rätten att när som helst ändra vad som ingår i respektive paket.

3.3 Om innehållet i tjänsten förändras till nackdel för er på ett sådant sätt som ni inte kan acceptera får ni säga upp avtalet. Om ni har en avtalsperiod längre än en (1) månad har ni rätt till återbetalning för återstående avtalstid.

3.4 Vi ska genomföra tekniskt underhåll på er webbplats så ofta som framgår av Paketet. Frekvensen får variera upp till 25%.

3.5 Vi kan inte garantera att tekniskt underhåll utförs en särskild dag eller tid.

3.6 För att vi ska kunna leverera Tjänsten på ett bra sätt behöver ni alltid ge nödvändig information som vi efterfrågar inom en rimlig tid.

3.7 Vi får lov att anlita underkonsult för att utföra delar av Avtalet. Vi ska då svara för dennes arbete som om det vore utfört av oss.

4. Åtkomst, licenser och löpande arbete

4.1 För att kunna leverera tjänsten behöver vi tillgång till Webbplatsen. Ni ska under hela avtalstiden hålla ett administratörskonto tillgängligt för vår användning.

4.2 Ni godkänner att vi kopplar ihop webbplatsen med våra hanterings- och övervakningsverktyg. Databehandling sker i enlighet med vårt personuppgiftbiträdesavtal.

4.3 Ni ansvarar för att eventuella licenser förnyas och att licensnycklar hålls uppdaterade på Webbplatsen. Om en licens är förfallen eller om en licensnyckel saknas kommer vi inte att genomföra uppdateringar för den mjukvara som licensen avser.

4.4 Vi har rätt att installera mjukvara på Webbplatsen för exempelvis övervakning och hantering. Vid förfrågan ska vi tillhandahålla er en lista på vad vi har installerat.

4.5 Om Paketet innehåller felsökning ska vi om ett fel upptäcks i samband med tekniskt underhåll självmant påbörja felsökning och genomföra en åtgärd om det inte kan leda till uppenbar nackdel för er.

4.6 Hur stor omfattning för felsökning som ingår framgår av Paketet. Om ett problem behöver mer tid, eller kan antas behöva mer tid, ska vi:

a) Inte genomföra mer arbete.

b) Snarast underrätta er.

c) Om möjligt ge ett estimat på vad en åtgärd eller nästa steg kan kosta.

4.7 Om ni väljer att inte fortsätta med en åtgärd efter att vi påbörjat arbete, har vi rätt till ersättning för nedlagd tid alternativt för den del av estimatet som genomförts.

4.8 Om vi lämnat ett estimat på ett arbete ska vi aldrig överstiga estimatet utan att ge er möjlighet att godkänna det i förväg. Ett estimat ska däremot inte ses som en överenskommelse om fast pris.

4.9 Vi ska genomföra alla åtgärder på ett fackmannamässigt sätt.

4.10 Vi förbinder oss inte till någon särskild tillgänglighet för åtgärder eller felsökning.

4.11 Vi tar ansvarar inte för problem som kan uppstå på Webbplatsen i samband med uppdateringar.

4.12 Om Paketet inte innehåller felsökning och ett problem uppstår i samband med uppdatering godkänner ni att vi återställer Webbplatsen från den senaste tillgängliga säkerhetskopian.

4.13 Om ett problem uppstår som gör att vi behöver ert godkännande för en lösning ska ni svara inom skälig tid med hänsyn till ärendets prioritet. Annars får vi lov att genomföra en lösning på eget initiativ, så länge inte lösningen kan leda till uppenbar nackdel för er. En sådan lösning får däremot inte medföra en extra kostnad för er utan ert godkännande.

5. Ånger, avslut och återbetalning

5.1  Om ert paket innehåller tjänster som levereras i samband med beställning av tjänsten (exempelvis optimering av Webbplatsen) och ni ångrar er beställning efter dessa tjänster genomförts har vi rätt till ersättning för utfört arbete.

5.2 Om vi inte längre kan genomföra Avtalet på grund av exempelvis

a) att Webbplatsen har ett tekniskt problem som inte kan eller önskas åtgärdas,

b) att vi inte längre har tillgång till Webbplatsen,

c) eller andra omständigheter som ligger utanför vår kontroll,

 har vi rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan. Om ni har en avtalsperiod längre än en (1) månad har ni rätt till återbetalning för återstående avtalstid.

5.3 Vid avtalets upphörande ska vi ta bort Webbplatsen från samtliga hanterings- och övervakningssystem där Webbplatsen finns. Detta inkluderar att ta bort all data som finns lagrad i dessa system.

5.4 Vid avtalets upphörande ska vi ta bort sådan mjukvara som vi installerat på Webbplatsen för exempelvis övervakning och hantering.

5.5 Vid avtalets upphörande ansvarar ni för att ta bort den tillgång som vi fått till Webbplatsen.


Tidigare versioner

Till och med 5 december 2022 ›