1. Hem
 2. Backup & återställning
 3. Hur kommer jag igång med Cloudbackup?

Hur kommer jag igång med Cloudbackup?

Cloudbackup är vår backuptjänst som tar en blocknivåbackup av dina servers diskar och låter dig återställa allt från enstaka filer till full återställning av en maskin.

Installera agenten

Agenten behöver installeras på din server samt hämta den publika nyckeln från backupservern (cloudbackup6.oderland.com). Vi börjar med att konfigurera backupagenten (även kallad klient) på din server.

Linux

Du måste logga in som root-användaren för att nedanstående kommandon ska fungera.

Centos/Redhat/Fedora

Kör följande på servern för att installera agent samt kernel-headers som behövs för drivrutinerna senare:

rm -f /etc/yum.repos.d/r1soft.repo
cat << EOF >> /etc/yum.repos.d/r1soft.repo
[r1soft]
name=R1Soft Repository Server
baseurl=http://repo.r1soft.com/yum/stable/\$basearch/
enabled=1
gpgcheck=0
EOF
yum -y install serverbackup-agent kernel-headers kernel-devel kernel-plus-headers kernel-plus-devel
systemctl enable cdp-agent

Debian/Ubuntu

Kör följande på servern för att installera agent samt kernel-headers som behövs för drivrutinerna senare:

echo deb http://repo.r1soft.com/apt stable main > /etc/apt/sources.list.d/cloudbackup.list
wget http://repo.r1soft.com/r1soft.asc
apt-key add r1soft.asc 
apt-get update
apt-get install serverbackup-enterprise-agent
apt-get install linux-headers-$(uname -r)
systemctl enable cdp-agent

Konfigurera agenten

Hämta nu nyckeln för backupservern.

r1soft-setup --get-key https://cloudbackup6.oderland.com

Bygg drivrutinen online genom att köra:

r1soft-setup --get-module

Får du upp att inga headers kunde hittas så kan du behöva boota om din server för att få in senaste kernel.

Starta sedan om backupagenten om allting gick bra med:

service cdp-agent restart

Om din server kör AppArmor eller SELinux så kommer det hindra dig från att återställa databaser. Du kan läsa mer om det samt vad du kan göra åt det i R1Softs dokumentation.

Konfigurera brandväggen

Om du har en brandvägg aktiverad så behöver du kunna ansluta till och från cloudbackup6.oderland.com via TCP på port 1167

Använder du CSF för att hantera din brandvägg på din server så kan du lägga in följande i /etc/csf/csf.allow.

tcp:in:d=1167:s=91.201.61.51

Alternativt behöver du tillåta det direkt i iptables.

iptables -I INPUT 1 -p tcp --dport 1167 -j ACCEPT

Tänk på att iptables-regler inte överlever en omstart. Om du vill att reglerna ska laddas in när servern startas upp behöver du installera iptables-persistent. Om du inte känner dig bekväm med att manuellt konfigurera iptables rekommenderar vi att du installerar CSF.

Windows

För att installera agenten på din Windows-server behöver du först logga in på servern via RDP och sedan kan du ladda ner backupagenten som finns längst ner under bilagor i den här artikeln. Kör sedan igång den fil du laddade ner och gå igenom installationen, servern kommer behöva startas om för att installationen ska kunna slutföras.

När du har startat om servern kan du starta upp programmet. Du behöver nu lägga till cloudbackup6.oderland.com som en Authorized Server, ange https:// som protokoll och skriv sedan in cloubackup6.oderland.com och klicka på Ok.

Du kommer troligtvis också behöva öppna port 1167 i brandväggen i Windows.

Konfigurera backupservern

Nu behöver du logga in på backupservern med de inloggningsuppgifter som du har fått via mail.

Översikt av webbgränssnittet

Efter inloggning har du en meny längst upp till vänster.

 • Dashboard: Översikt över backuper samt pågående aktivitet
 • Protected Machines: Servrar som du tar backup på. Här lägger du till nya.
 • Reports: Här kan du ställa in rapporter för dina backupjobb, så du kan få en rapport till din epost t.ex.
 • Volumes: Din totala backuparea samt använt utrymme.
 • Disk Safes: Disk safes är där dina backuper sparas. Vanligtvis har du ett disksafe per server men det går att ha flera.
 • Policies: Här ställer du in hur ofta du skall ta backup på din server och vilket disk safe servern ska spara backuperna i.

Lägg till en server

 1. För att lägga till en ny server behöver du först klicka på Protected Machines.
 2. Klicka sedan på New Machine.
 3. Du behöver nu fylla i följande:
  1. Details
   1. Machine Name: Namnet på din server, förslagsvis hostname.
   2. Hostname/IP: Ett fungerande hostname eller IP-adressen för din server.
   3. Port Number: Lämna den på 1167.
  2. Backup Location
   1. Select Volume: Här ska det bara finnas ett val i listan, välj det.
  3. Backup Schedule
   1. Create a backup: Hur ofta ska backuper tas? Det lägsta intervall du kan välja är dagligen.
   2. Starting at: Det här valet varierar beroende på vad du valde vid Create a backup. Om du t.ex. valde dagligen kan du här välja vilken minut backuper ska tas på timman.
   3. Hours of day/Days of week: Även det här valet beror på vad du valde vid Create a backup. Om du t.ex. valde Daily kan du här välja vilken eller vilka timmar på dagen en backup ska tas.
  4. Local Retention
   1. Keep: Här väljer du hur många backuppunkter du vill spara. Om du t.ex. tar en backup varje dag och väljer 14 på daily (0 på allt annat) så kommer du ha en backup per dag sparad i två veckor. Om du t.ex. väljer 4 weekly och 0 på allt annat så kommer du ha totalt 4 backuppunkter sparade, en per vecka.
  5. Compression
   1. Enable compression: Det borde vara aktiverat.
   2. Compression type: QuickLZ
  6. Encryption: Här kan du välja om du vill kryptera dina backuper. Om du vill det behöver du ange ett lösenord. Tänk på att vi inte kan dekryptera dina backuper om du förlorar ditt lösenord.
  7. Agent Software
   1. Deplay agent software now: Avmarkera detta, du har redan konfigurerat agenten.

MySQL-backuper

Om du inte har några MySQL-databaser att ta backup på kan du hoppa till nästa sektion.

 1. Om du har MySQL-databaser på din server som du vill ta backup på så går det att fixa. Börja med att logga in via SSH på den server som du ska ta backup på, du behöver logga in med root-rättigheter.
 2. När du har loggat in kör du följande kommandon:
  mysql
  GRANT ALL PRIVILEGES ON * . * TO 'r1soft3usr'@'127.0.0.1' IDENTIFIED BY 'ersätt med ett starkt lösenord';
  GRANT ALL PRIVILEGES ON * . * TO 'r1soft3usr'@'localhost' IDENTIFIED BY 'ersätt med samma lösenord som du valde för kommandot ovanför';
  exit
 3. När du har kört ovanstående kommandon kan du återgå till cloudbackup6.oderland.com, där behöver du nu klicka på Protected Machines.
 4. Klicka sedan på kugghjulet till höger om den server som du ska fixa MySQL-backuper för.
 5. Och klicka sen på Edit Policy.
 6. Klicka nu på fliken som heter MySQL och sedan Add new MySQL Instance.
 7. Klicka dig fram till sidan som heter Name. Ge din MySQL-instans ett namn, t.ex. servernamn-mysql.
 8. Gå vidare till sidan som heter Authentication. Här behöver du ange r1softusr som användarnamn samt det lösenord som du valde i steg 2.
 9. Du kan nu klicka på Test Connection nere i fönstrets vänstra hörn. Om testet lyckas kan du sedan klicka på Add i det högra hörnet. Om testet misslyckas behöver du börja felsöka utifrån det felmeddelande som du får.
 10. Glöm sedan inte att klicka på Save för att spara din uppdaterade policy.

För att MySQL-backuper ska fungera får du inte exkludera /var/lib/mysql-mappen i din policy.

Testkör backup

 1. För att köra igång en backup nu direkt behöver du först klicka på Protected Machines.
 2. Klicka sedan på kugghjulet ute till höger om den server som du vill ta backup på.
 3. Sedan ska du ha Backup Now i menyn som dyker upp.
 4. När du har klickat på Backup Now ska det dyka upp ett fönster som visar statusen på backupen. Du kan där klicka på fliken som heter Logs för att se vad som händer. Se till så att backupen går igenom utan fel så att du vet att allting fungerar som det ska. Med fel menar vi errors, warnings spelar inte så stor roll.

Skapa rapporter

Vi rekommenderar att du skapar minst två rapporter som skickar ett mail till dig om du antingen börjar närma dig gränsen för hur mycket backuputrymme du får använda eller om någon backupkörning har misslyckats.

 1. För att skapa en rapport börjar du med att klicka på Reports.
 2. Klicka sedan på New Report.
 3. Klicka på Next.
 4. På den här sidan behöver du ge din rapport ett namn samt ett ämne.
 5. Klicka på Next tills du kommer till sidan som heter Select Report Type.
 6. Här behöver du välja vilken slags rapport du vill ha:
  • Task History Report: Visar vilka uppgifter som har genomförts, både om de har lyckats eller misslyckats.
  • Machine/Agent Backup Status Report: Om en backupkörning misslyckas så skickas det ut ett mail (rekommenderas).
  • Quota Reached Alert Report: Meddelar dig när du börjar närma dig gränsen för hur mycket backuputrymme som du får använda (rekommenderas).
 7. Här nedanför följer instruktioner för dom två rapporter som vi rekommenderar att du skapar. Du kan inte skapa båda rapporterna på en gång utan du behöver gå igenom guiden två gånger för att skapa båda.
  • Machine/Agent Backup Status Report
   1. Markera Machine/Agent Backup Status Report och klicka sedan på Next.
   2. På sidan Set Frequency vid Frequency Type välj Daily och sedan en tid, t.ex. 8AM för kl 08:00 på morgonen.
   3. På sidan Choose Recipients klicka på Add E-mail Address och skriv in den mailadress som du vill att rapporten ska skickas till. Du kan lägga till flera adresser om du vill det.
   4. På nästa sida behöver du markera Filter by Protected Machine, klicka sedan på Next.
   5. Här behöver du välja vilka servrar som rapporten ska gälla för, markera alla servrar som du vill få rapporter om och gå sedan till nästa sida.
   6. Du ska nu vara på Set Report Options. Här kan du välja hur många dagar det ska ha gått sedan det senast togs en lyckad backup av dina servrar innan rapporten skickas ut. Vi rekommenderar att du väljer en dag för att slippa bli notifierad om temporära problem.
   7. Klicka på Next för att se en sammanställning. Om allt ser bra ut kan du klicka på Save.
  • Quota Reached Alert Report
   1. Börja nu om från steg 1 och hoppa sedan hit när du kommer till steg 7.
   2. Markera Quota Reached Alert Report och klicka sedan på Next.
   3. Du ska nu vara på sidan som heter Set Frequency, här behöver du välja hur ofta mailet ska skickas ut. Vi rekommenderar att du väljer Daily och sedan en tid, t.ex. 8AM för kl 08:00 på morgonen.
   4. Klicka på Next igen för att komma till sidan Choose Recipients. Klicka på Add E-mail Address och skriv sedan in den mailadress du vill rapporten ska skickas till, du kan lägga till flera adresser.
   5. På nästa sida som heter Choose Report Filters behöver du markera Filter By Volumes/Disk Safe och sedan klickar du på Next.
   6. Välj nu din volym från drop-down menyn, det borde bara finnas en volym att välja, klicka sedan Add. Du behöver också välja vid hur många procent använt utrymme som rapporten ska skickas ut, vi brukar rekommendera 90%.
   7. Klicka sedan på Next tills du kommer till sidan som heter Summary. Kolla igenom uppgifterna och klicka sedan på Save.

Bilagor

Hjälpte den här guiden dig?

Relaterade guider

Behöver du mer hjälp?
Kan du inte hitta lösningen på ditt problem? Då kan du kontakta oss via e-post, chatt och telefon!
Kontakta oss