Partneravtal

1. Om avtalet

1.1 Det här partneravtalet (”Avtalet”) beskriver villkoren för partnerprogrammet mellan ODERLAND Webbhotell AB med organisationsnummer 556680-8746 (”vi”, ”oss”, ”Oderland”) och Partnern (”ni”, ”er”, ”Partner”).

1.2 Avtalet är underställt användaravtalet som ni redan accepterat i samband med att ni registrerat ett kundkonto hos oss.

1.3 Om det upprättas bilagor till Avtalet ska det som står i bilagorna gälla över vad som står i det här avtalet. Bilagor med högre numrering gäller över de med lägre numrering.

1.4 De kunder som hänvisas av er till oss via er partnerlänk benämns i Avtalet för ”slutkund” och räknas som kunder till oss. Ni har alltså ingen exklusiv rätt till dessa kunder.

2. Partnerns ansvar

2.1 Som Partner garanterar ni att ni, och alla som anlitas av er, upprätthåller en hög standard mot slutkunden, följer god säljetik i all försäljning samt alltid förmedlar korrekt information.

2.2 Ni ansvarar även att följa Svensk lag och övriga myndighetsförfattningar samt ansvarar för att inte hamna på varningslistor hos myndigheter, organisationer eller tidskrifter.

2.3 Ni intygar att det angivna organisationsnumret är registrerat för F-skatt hos Skatteverket och har en F-skattsedel.

2.4 I det fall ni lägger en order åt slutkunden ansvarar ni för att slutkunden har läst och godkänt alla relevanta villkor.

2.5 Ni ansvarar också för att slutkunden förstår att den är direktkund till Oderland och inte till er.

3. Provision

3.1 Som Partner har ni rätt till återkommande provision på kunder som ni hänvisar till oss via er partnerlänk.

3.2 Aktuell provision samt vilka tjänster som omfattas publiceras på vår webbplats.

3.3 Vi reserverar oss rätten att när som helst ändra vilka tjänster som omfattas av provision, samt hur mycket provision som kan tjänas in. Om vi ändrar ska vi meddela er.

3.4 För att tjäna in provision ska en kund beställa en ny tjänst via er unika partnerlänk. Beställningar som läggs utanför länken tjänar inte provision.

3.5 Ni får provision så länge som slutkunden har tjänsten aktiv hos oss, samt så länge som ni är partner. Om slutkundens tjänst sägs upp eller stängs av, eller om det här avtalet sägs upp, slutar ni tjäna in provision.

3.6 Provision kan betalas ut när det totala saldot överstiger 500kr.

3.7 För att få provisionen utbetald behöver ni ansöka om utbetalning via partnerportalen.

3.8 Ni kan välja att få provisionen omvandlad till en kredit på ert kundkonto eller att få provisionen utbetald.

3.9 För att få provisionen utbetald behöver ni fakturera oss. Fakturan ska ställas ut efter kontakt med vår ekonomiavdelning och enligt våra instruktioner. Fakturor som skickas utan godkännande och handlagd ansökan om utbetalning tar vi inte emot.

3.10 Intjänad provision förfaller automatiskt tretton (13) månader efter intjänandedatum.

3.11 För att behålla provision skall partner vara aktiv. Efter tretton (13) månader utan nya kundordrar upphör partneravtalet.

4. Marknadsföring

4.1 Ni har rätt att använda er av särskilt utvalt marknadsföringsmaterial och logotyper i er marknadsföring. Det här materialet finns tillgängligt i partnerportalen. Övrigt material måste särskilt godkännas av Oderland.

4.2 Vi har alltid rätt att marknadsföra oss direkt mot våra kunder samt övriga, inklusive mot slutkunder, både kring tjänster som ni potentiellt kan tjäna provision på och övriga.

4.3 Som Partner har ni inte rätt att under några omständigheter utge er för att vara Oderland.

5. Avtalets avslutande

5.1 Avtalet gäller tills dess antingen vi eller ni säger upp det, med fjorton (14) dagars uppsägningstid.

5.2 Avtalet får inte överlåtas utan skriftligt godkännande från båda partner.

5.3 För att säga upp avtalet behöver ni skicka in en begäran till support@oderland.se eller skicka in ett supportärende via kundpanelen. Om ni väljer att skicka e-post måste avsändaren vara en behörig kontaktperson eller firmatecknare.

5.4 Slutkunden förblir kund till oss även efter det här avtalet upphör.

5.5 Om det här avtalet sägs upp fortsätter användaravtalet och eventuella övriga avtal att gälla.

5.6 Vi genomför periodvisa kontroller för att säkerställa att ni har en aktiv F-skattsedel. I de fall ni inte har det reserverar vi oss rätten att omedelbart avsluta det här partneravtalet utan uppsägningstid, samt hålla inne intjänad men ej utbetald provision.

5.7 Vi äger rätten att säga upp avtalet för omedelbart upphörande i det fall att ni bryter mot dessa villkor, vårt användaravtal, annan författning, eller visar tecken på obestånd.

5.8 Vi äger rätten att säga upp avtalet för omedelbart upphörande i det fall vi skäligen kan misstänka er för att på ett otillbörligt samt oetiskt sätt utnyttja ert partnerkonto.