Användaravtal

Det här avtalet gäller från och med 2021-12-01. Du hittar tidigare versioner av avtalet längst ner på sidan.

1. Allmänt

Det här användaravtalet (”Avtalet”) reglerar förhållandet mellan ODERLAND Webbhotell AB (”Oderland”) med organisationsnummer 556680–8746 och dess kunder (”Kunden”, ”Kunder”).

Syftet med Avtalet är förutom att reglera förhållandet mellan Kund och Oderland även att säkerställa att andra Internetanvändares rättigheter inte kränks, samt att samexistens med övriga kunder fungerar på ett tillfredsställande sätt i den gemensamma servermiljön.

Avtalet omfattar samtliga tjänster som Oderland tillhandahåller, om inget annat avtalas. Genom att registrera ett konto hos Oderland accepterar Kunden Avtalet. Så länge Kunden har ett kundkonto hos Oderland omfattas det av Avtalet.

Om det upprättas bilagor eller tilläggsavtal till Avtalet ska de gälla före vad som står i Avtalet. Bilagor med högre numrering gäller före de med lägre numrering. Avtal med senare datum gäller före de med tidigare datum.

Tillägg och ändringar till Avtalet ska ske skriftligen. Med skriftligen avses även elektronisk kommunikation via Oderlands kundavdelning samt e-post.

2. Beställning

Alla tjänster beställs huvudsakligen via Oderlands webbplats. En bekräftelse på beställningen skickas till den e-postadress som Kunden anger vid beställningstillfället. Tjänster som beställs via offert gäller enligt beställningsbekräftelse.

Det är Kundens ansvar att den som beställer tjänster och ingår Avtalet har behörighet och befogenhet att göra detta.

Om Kunden är under 18 år krävs målsmans skriftliga godkännande.

Det är Kundens ansvar att beställning och betalning genomförs korrekt, med korrekta uppgifter samt på korrekt kundkonto.

De tjänster som Kunden beställer aktiveras först när betalning registrerats hos Oderland.

Beställning där betalning inte kommit Oderland tillhanda senast 60 dagar efter beställningsdatumet tas bort automatiskt.

Eventuella kampanjpriser påverkar inte befintliga avtal, om inget annat anges.

Moms tillkommer enligt gällande momssats på Oderlands priser om inget annat anges. För vissa tjänster tillkommer en startavgift enligt information om respektive tjänst.

Oderland reserverar sig rätten att neka Kunden att beställa om Oderland bedömer att Kunden kan komma att missbruka tjänsten.

3. Ångerrätt för konsumenter

Konsument har rätt att frånträda avtalet gällande Oderlands tjänster enligt Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler genom att meddela Oderland om detta via e-post inom 60 dagar från den dag beställning av en tjänst genomförs.

För vissa tjänster är ångerrätten undantagen. Dessa är:

  • Domännamn
  • Samtliga tjänster som faktureras i efterhand (exempelvis gör-det-själv server och konsultuppdrag)
  • Startavgifter
  • Administrativa avgifter (exempelvis brevfakturaavgifter)
  • Installationshjälp

4. Avtalsperiod

Olika tjänster har olika möjliga val av avtalsperioder. Alla tjänster löper tills vidare, om inget annat avtalats. Avtalsperiodens längd beror på tjänsten samt Kundens val.

Tjänsten förlängs automatiskt med en ny avtalsperiod om den ej sägs upp senast avtalsperiodens sista dag.

5. Betalningar

Betalning av tjänst sker huvudsakligen i förskott för hela avtalsperioden om inget annat framgår. Betalningsvillkor är 30 dagar netto för årsbetalning och 21 dagar netto vid månadsbetalning om inget annat anges.

Kunden ansvarar för att korrekt referens (exempelvis OCR-nummer) anges vid betalning så att Oderland kan matcha betalning mot korrekt faktura.

Vid brevfaktura debiteras en faktureringsavgift.

Vid försenad eller utebliven betalning för tjänster som efterfaktureras har Oderland rätt att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen samt lagreglerad påminnelseavgift och i förekommande fall inkassoavgift.

Betalningar

Kunden är skyldig att betala för den beställda tjänsten till dess att den sägs upp. Detta gäller även om den inte nyttjas.

Kunden är även skyldig att betala för avstängda konton, inklusive under den tid som kontot är avstängt.

Om Kunden betalar fel, exempelvis för mycket eller makulerade fakturor, kommer dessa registreras som tillgodohavande på Kundens konto.

Tillgodohavanden

Tillgodohavanden kan nyttjas för betalningar av framtida fakturor. Det är upp till Kunden att aktivt välja att nyttja tillgodohavandet vid betalning.

Tillgodohavanden äldre än 13 månader från det att tillgodohavandet registrerades förfaller automatiskt.

Återbetalning av tillgodohavande som inte förfallit sker på begäran från Kunden. Återbetalning sker inte för tillgodohavanden från inbetalda krediter.

Återbetalningar ska ske utan onödigt dröjsmål samt via samma betalväg som Kunden själv använt, om inte Oderland och Kunden skriftligen kommit överens om någonting annat.

6. Kund- och kontaktuppgifter

För att komma i kontakt med Oderland kan Kunden välja bland de olika kontaktvägar som finns angivna på Oderlands webbplats för olika typer av ärenden.

Kunden ansvarar själv för att kontakt- och kunduppgifter är aktuella och korrekta i sin helhet. Ändringar utförs via Oderlands kundavdelning.

7. Ändring, uppsägning och avstängning

Endast registrerad kontaktperson samt behörig firmatecknare har från Kundens sida rättighet att göra ändringar och begära uppsägning av Avtalet eller tjänster som omfattas av Avtalet 

Uppsägning

Uppsägning av en tjänst görs genom Oderlands kundavdelning. En bekräftelse på uppsägningen skickas till kontots registrerade e-postadress.

Om Kunden säger upp tjänsten under en pågående avtalsperiod sker ingen återbetalning för kvarstående tid.

Om Kunden bryter mot Avtalet kommer Oderland uppmärksamma Kunden om detta. Kunden har då 5 dagar på sig att åtgärda eventuella avtalsbrott. Gör Kunden inte detta har Oderland rätt att säga upp tjänsten med omedelbar verkan.

Om Kunden visar tecken på obestånd ska Kunden meddela Oderland om detta, samt vidta åtgärder inom 30 dagar. Annars äger Oderland rätt att säga upp avtalet omedelbart.

Om kontakt- eller kunduppgifterna Kunden angivit inte är korrekta, eller inte längre representerar en fysisk- eller juridisk person har Oderland rätt att säga upp avtalet omedelbart.

Om inget annat avtalats har Oderland rätt att säga upp en tjänst om en faktura för tjänsten fortfarande är obetald 30 dagar efter dess förfallodatum.

Ändringar

Oderland reserverar sig rätten att när som helst ändra i tjänsternas innehåll samt i produktutbudet. I de fall tjänstens innehåll ändras väsentligt, samt vid prisändringar, ska Oderland meddela detta på sin webbplats minst 30 dagar innan ändringen träder i kraft. I det fall priserna sänks behöver Oderland inte meddela detta i förväg.

Om prishöjningen avser domännamn behöver Oderland meddela detta på sin webbplats, däremot endast i samband med att prishöjningen träder i kraft.

Om Kunden inte godkänner ändringen har Kunden rätt att säga upp tjänsten senast 30 dagar efter det att ändringen trätt i kraft.

Om Kunden vill ändra avtalsperiod måste innestående fakturor för tjänsten vara betalda i sin helhet.

Ändringar i Avtalet börjar gälla tidigast 1 månad efter de meddelats. Detta gäller ej för nya avtal som ingås efter ändringen meddelas.

Avstängning

Om betalning inte kommer Oderland tillhanda i tid har Oderland rätt att pausa leveransen av tjänsten/tjänsterna fram till dess att Oderland erhållit full betalning. Det här kan exempelvis ske genom att tjänsten stängs av.

Hostingtjänster med utebliven betalning stängs av automatiskt 12 dagar efter förfallodatum.

Oderland har även rätt att stänga av tjänsten till följd av polisanmälan, utredning, tvist eller dylikt gällande tjänsten om Oderland bedömer att detta behövs för att förhindra eventuell brottslighet eller om Oderland blir ålagda av rättsväsende eller myndighet att göra detsamma. 

Oderland har även rätt att stänga av tjänsten till följd av att Kunden inte använder den enligt vad som beskrivs om tillåten användning i detta eller andra avtal.

Om tjänsten stängs av ska Oderland informera om detta, exempelvis via en spärrsida eller e-post.

Radering av data

Vid uppsägning av avtalet tar Oderland bort Kundens tjänster inklusive Kundens data. Data som har blivit borttagen kan inte återställas.

8. Domännamn

Oderland administrerar registrering av domännamn hos toppdomänens registry.

I de fall Oderland inte kan registrera domännamn direkt under registryt använder Oderland sig av en tredje part. I dessa fall förbehåller Oderland sig rätten att delge Kundens kontaktuppgifter till tredje part för att kunna genomföra registreringen.

För varje toppdomän gäller de villkor som har satts upp av respektive registry. Genom att beställa ett domännamn godkänner Kunden dessa villkor, samt förbinder sig att följa dem. Brott mot dessa villkor ska ses som brott om detta avtal.

Oderland förbehåller sig rätten att registreras som teknisk, administrativ och/eller fakturakontakt om detta krävs av toppdomänens registry eller av tredje part som används för registrering.

Kunden förbinder sig att se till att deras kontaktuppgifter för domännamnet alltid är korrekta.

Om Kunden registrerar ett domännamn åt tredje man ska Kunden säkerställa tredje mans äganderätt till domännamnet genom att ange tredje man som ägare, om inget annat skriftligen avtalats mellan parterna.

Oderland garanterar inte att ett domännamn är tillgängligt innan dess att Kunden fått en registreringsbekräftelse. I det fall registrering skulle misslyckas erbjuder Oderland Kunden att välja ett annat ledigt domännamn till samma värde eller att få pengarna tillgodo.

Återställning av domännamn som hamnat i karantän på grund av utebliven förnyelse kan medföra en ytterligare avgift. Avgiftens storlek beror på toppdomän, registry och registrar.

Domännamn som inte är betalda förlängs inte av Oderland. Det är Kundens ansvar att betalning kommer Oderland tillhanda senast på förfallodatum.

Återbetalning av avgifter för registrerade domännamn görs inte.

9. Överlåtelse

Avtalet kan överlåtas i helhet eller delar till annan juridisk eller fysisk person med beaktande av dessa villkor.

För att en överlåtelse ska vara möjlig måste samtliga skulder för den frånträdande parten hos Oderland vara reglerade.

Överlåtelsen ska genomföras via det elektroniska system som Oderland tillhandahåller, eller vid undantagsfall genom en särskild blankett som Oderland tillhandahåller.

För vissa tjänster och domäner kan godkännande ske enbart av parternas registrerade firmatecknare.

Överlåtelsen måste godkännas såväl av frånträdande som tillträdande part. Respektive part intygar att godkännande ges av en person med rätt behörigheter och befogenheter, exempelvis behörig firmatecknare.

En administrativ avgift tas ut av den tillträdande parten för det administrativa arbete som uppkommer i samband med överlåtelse. 

Vissa tjänster, inklusive domäner kan ha särskilda villkor för överlåtelser inklusive tillkommande priser. För dessa gäller vid var tid gällande prislista och villkor.

10. Tillgänglighet, underhåll och data

Oderland strävar att vara felfria. Som del av att leverera den löpande avtalade driften måste såväl uppdateringar som systemarbeten genomföras.

Vid driftstörningar, planerade uppdateringar med mera meddelas detta åtminstone på Oderlands webbplats.

Underhåll görs i största möjliga utsträckning efter kontorstid, dock kan detta inte garanteras.

För hostingtjänster garanterar Oderland en tillgänglighet på 99,6%, beräknat på kalenderår. Högre tillgänglighet och garanti kan finnas genom vissa tjänster eller tillval.

Programvara

Oderland har rätt att när som helst under pågående avtalsperiod göra uppgraderingar och/eller uppdateringar i programvara.

Oderland har även rätt att ta bort programvara som inte fungerar på ett tillfredsställande sätt enligt Oderlands bedömning. Om programvara tas bort som påverkar Kunden kommer Oderland meddela Kunden om detta, exempelvis via Oderlands webbplats.

Data

Oderland har rätt att kontrollera data relaterat till Kundens tjänst i samband med felsökning eller abuse-ärenden.

Oderland förbehåller sig rätt att med automatiska metoder söka igenom data på Kundens tjänster för exempelvis identifiering av skadliga filer samt kända säkerhetshål. Rätten innefattar men är inte begränsad till automatisk patchning eller spärr av skadliga filer.

11. Tillåten användning och omfattning av support

Tillåtet material och användning

Oderlands tjänster skall endast användas till syften som är förenliga med svenska lagar och författningar.

Sändning, lagring, distribution eller länkning av någon information, data eller material som är olagligt via lag eller författning är förbjudet.

Det här innehåller, men är inte begränsat till; upphovsrättsskyddat material; företagshemligheter eller annat material som används utan tillåtelse från ägaren; material innehållande hets mot folkgrupp; otillåten användning av annans varumärke; material som bryter mot dataskyddslagen (2018:218 – Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning).

Oderland accepterar inte heller material som kan upplevas som oetiskt, stötande eller våldsamt.

Om Oderland gör bedömningen att det sätt som Kunden använder sin tjänst inte är förenligt med ovanstående reserverar Oderland sig rätten att vidta åtgärder. I första hand genom att be Kunden åtgärda bristerna; i andra hand genom att stänga av tjänsten; samt i tredje hand genom att säga upp tjänsten.

Utnyttjande av resurser (Fair Use)

All användning av Oderlands tjänster omfattas av fair use. Oderland reserverar sig rätten att begränsa Kundens tillgång till tjänsten i det fall Kundens användning av tjänsten negativt påverkar övriga kunder eller tredje man.

Olika tjänster kan ha olika begränsningar i tillåtna resurser. Om Kunden vid upprepade gånger överskrider tillåtna gränser reserverar Oderland sig rätten att begränsa Kundens tillgång till tjänsten.

Om Kundens användning av Oderlands tjänster resulterar i abuse-anmälningar, reserverar sig Oderland rätten att begränsa Kundens tillgång till tjänsten.

Alla försök till att underminera och/eller orsaka skada på Oderlands servrar och/eller kunder är strängt förbjudet. Exempelvis försök till intrång i, spaning på eller störning av system och/eller nätverk kan resultera i skadeståndsskyldighet.

Om Kunden inte agerar för att minska resursutnyttjande eller justera användningen av tjänsten i enlighet med Avtalet reserverar sig Oderland rätt att vidta åtgärder som exempelvis att begränsa tillgång till tjänsten.

Att begränsa tillgång till Kundens tjänst innebär i första hand att sänka utnyttjandet av resurser till acceptabla nivåer; andra hand att spärra tjänsten; samt i tredje hand säga upp tjänsten helt.

Vidareförsäljning

Det är under inga omständigheter tillåtet att sälja vidare tjänster i delad miljö som Kunden har hos Oderland. Vidareförsäljning av tjänster eller del av tjänster är endast tillåtet där det är särskilt angivet av tjänstens specifikation.

Detta gäller även det obegränsade antal domäner Kunden har rätt att koppla till kontot. Endast domännamn som ägs av Kunden får använda sig av tjänsterna kopplade till kontot. 

Vid uppenbart missbruk har Oderland rätt att stänga av Kundens tjänst, samt om åtgärder inte vidtas att säga upp den.

När Kunden använder tjänster där vidareförsäljning är tillåten förbinder sig Kunden att agera på ett fackmannamässigt sätt mot sina Slutkunder. Med Slutkund ska avses en part som Kunden låter använda sin tjänst, oavsett om det är mot betalning eller ej.

Kunden förbinder sig att Slutkunden uppfyller samma krav som ställs på Kunden i detta avtal. Oderland har inget ansvar för eller gentemot Slutkunden. 

Om Kunden inte agerar fackmannamässigt, eller om Slutkunden trots upprepade försök inte kan få tag på Kunden äger Oderland rätt att på begäran av Slutkunden hjälpa till att flytta Slutkundens data från Kundens tjänst till en ny tjänst som Slutkunden öppnat hos Oderland.

Omfattning av support

Kunden som säljer vidare tjänsten eller del av tjänsten är själv ansvarig för support gentemot sina kunder.

Oderland har endast möjlighet att ge support på de tjänster som Oderland tillhandahåller. I de fall Kunden använder tredje parts programvara för exempelvis en webbplats, ger Oderland inte support för dessa programvaror.

Vid kontakt med supporten som ligger långt över det normala förbehåller sig Oderland rätten att begränsa supportkontakten alternativt eller erbjuda utökad support mot offert.

Oderland kan komma att erbjuda tjänster med lägre omfattning av eller ingen support. Detta framgår av tjänstens specifikation. Kunden ansvarar då själv för hanteringen av tjänsten.

Support ingår inte i Oderlands gratis DNS-tjänst FreeDNS. Kunden ansvarar själv för hanteringen av DNS-tjänsten.

12. Personuppgiftsbehandling

Oderland behandlar personuppgifter i enlighet med Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning. Detta omfattar vad som vardagligt benämns GDPR.

Oderlands integritetspolicy reglerar hur Oderland behandlar Kundens personuppgifter.

Oderlands personuppgiftbiträdesavtal (DPA/PUBA) reglerar hur Oderland hanterar de personuppgifter som Kunden eventuellt lagrar via våra tjänster.

Både integritetspolicyn och personuppgiftbiträdesavtalet ska anses som bilagor till Avtalet med den ordning de förekommer i Avtalet.

13. Ersättning och skadestånd

Oderland ansvarar enbart för skador som orsakas av försummelse av Oderland. Kunden som drabbas av skada kan kräva ersättning för detta.

Ersättningsanspråk ska vara Oderland tillhanda inom 7 arbetsdagar från det att skadan upptäcktes för att vara giltiga.

Ersättningens storlek baseras på tjänstens typ och skadans storlek. För driftstörningar beräknas ersättningen på tjänsten samt hur länge den inte kunnat nyttjas.

Ersättningen kan aldrig överstiga den aktuella månadens avgift.

Ersättningsanspråk under tiden en tjänst är avstängd godtas inte.

Skadestånd eller ersättning kan inte krävas för indirekt skada, som exempelvis utebliven vinst, förlorad besparing, förlorad goodwill och/eller förlust/förvanskning av data.

Oderland svarar aldrig för skador som kan uppkomma genom att ett beställt domännamn är upptaget, eller blir upptagen innan beställningen är klar hos registry.

Ersättning eller skadestånd utgår ej då tredje part är ansvarig för felet, eller för planerade driftavbrott som meddelas via Oderlands webbplats.

14. Force majeure

Oderland ska vara befriat från skadestånd och andra påföljder om Oderlands åtaganden förhindras eller väsentligt försvåras av omständighet vilken Oderland ej har möjlighet att kunnat styra över eller förutse, såsom arbetskonflikt, åsknedslag, eldsvåda, atmosfäriska störningar, lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, pandemi, strejk eller liknande omständighet. Oderland har heller ingen möjlighet att ta ansvar för tredje parts otillåtna intrång i Oderlands resurser.

15. Tvist

Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta avtal och därmed sammanhängande rättsfrågor ska avgöras av svensk domstol, i första hand Göteborgs tingsrätt, med tillämpning av svensk rätt, eller genom annat förfarande som parterna kan komma överens om.

16. Övrigt

Oderland kan inte ta ansvar för material som skickas i form av exempelvis cd-skivor, personbevis med mera. Oderland kan ej heller skicka tillbaka något material som ligger utanför de förpliktelser Oderland har i enlighet med lagar och förordningar.


Oderland tillämpar gällande sekretesslagar för kunduppgifter och annan information gällande Kunden till tredje part.

Oderland förbehåller sig rätten att använda Kundens webbplatser inklusive logotyp som referenser. Önskar Kunden inte finnas med som referens ska Kunden meddela Oderland skriftligen.

Tidigare användaravtal