§ 1 Allmänt

1.1

Detta användaravtal (“Avtalet”) reglerar förhållandet  mellan kunden (“Kund”) och ODERLAND AB (“ODERLAND”),med organisationsnummer 556680-8746, Sättarevägen 3, 434 37 Kungsbacka och gäller för  tjänster som beställs av ODERLAND om ej annat avtalats.

1.2

Syftet med Avtalet är förutom att reglera förhållandet mellan Kund och ODERLAND att säkerställa andra Internetanvändares rättigheter inte kränks samt att samexistens med övriga kunder fungerar på ett tillfredsställande sätt i den gemensamma servermiljön.

1.3

I och med beställning av tjänst från ODERLAND accepterar Kund detta Avtal.

1.4

ODERLAND äger rätt att neka Kund att beställa tjänst om en bedömning görs att Kund kan komma att missbruka tjänsten.

 

§ 2 Levererad tjänst (“Tjänsten”)

2.1

ODERLAND tillhandahåller hosting i en delad servermiljö (webbhotell), virtualiserad servermiljö (VPS) samt fysisk miljö (dedikerad server) samt administrationsstjänster som tillval (managed).

2.2

Kund har möjlighet att beställa tjänster såsom webbhotellskonto eller server i denna miljö. Dessutom erbjuds att antal tilläggstjänster för att underlätta för Kund att starta en webbplats. För att klargöra vilka tjänster som ingår i Avtalet hänvisas Kund till beställningsformuläret på webbplatsen.

 

§ 3 Beställningsförfarande

3.1

Alla tjänster beställs på Webbplatsen. Bekräftelse på beställning skickas till registrerad e-postadress. Kund ansvarar för att beställning och betalning är korrekt utförda. Tjänsten aktiveras först när betalning är registrerad.

3.2

Utbudet av Tjänster på Webbplatsen är enbart tjänster, och inte produkter. Genom att lägga en order på Webbplatsen samtycker beställaren till att ODERLAND påbörjar behandling av beställning under den ångerfrist som gäller för konsumenter enligt lag (2005:59) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal. Kunden samtycker till att ODERLAND påbörjar behandlingen av Kundens beställning under pågående ångerfrist innebär att ångerrätt enligt i detta stycke angiven lag inte föreligger.

3.3

Beställningar där betalning ej kommit oss tillhanda senast 60 dagar efter orderdatum tas bort.

 

§ 4 Avtalsperiod och uppsägning

4.1

Beställningar som genomförs på webbplatsen gäller tillsvidare. Avtalsperioder varierar beroende på beställd tjänst, och framgår på webbplatsen. Tjänsten förlängs per automatik med en ny avtalsperiod om den ej sägs upp. Tjänst som beställts via offert gäller enligt orderbekräftelse. Avtalet gäller så länge tjänsten finns hos ODERLAND.

4.2

Uppsägning görs via ODERLANDs kundavdelning. Bekräftelse att uppsägning erhållits skickas till registrerad e –postadress.

4.3

Om betalning uteblivit vid ny påbörjad avtalsperiod, kommer domännamn inte förnyas. Hostingtjänster inaktiveras efter 10 dagar, och raderas efter 90 dagar vid fortsatt utebliven betalning.

4.4

Om uppsägning sker under en pågående avtalsperiod sker ingen återbetalning för kvarstående tid.

4.5

Om Kund bryter mot Avtalet uppmärksammar ODERLAND kund om detta. Kund har då 5 dagar att åtgärda eventuella fel. Om Avtalsbrott kvarstår efter 5 dagar äger ODERLAND rätt att säga upp tjänsten med omgående verkan.

4.6

Betalningsskyldighet föreligger för beställd tjänst. Detta gäller även om beställd tjänst ej nyttjats. Detta gäller ej under period för Testkonto.

 

§ 5 Otillåten användning och missbruk

5.1

ODERLANDs system skall endast användas till lagliga syften. Sändning, lagring, distribution eller länkning av någon information, data eller material som är olaglig är förbjudet. Det här innehåller, men är inte begränsat till; upphovsrättsskyddat material, företagshemligheter eller annat material som används utan tillåtelse från ägaren; material innehållande hets mot folkgrupp; material som bryter mot PUL.

5.2

ODERLAND accepterar ej material av oetisk eller stötande karaktär eller våldsamt material.

5.3

Alla försök till att underminera eller orsaka skada på ODERLANDs servrar eller kunder är strängt förbjudet. T.ex. försök till intrång i, spaning på eller störning av system och nätverk kan resultera i skadeståndsskyldighet.

5.4

Det är under inga omständigheter tillåtet att sälja vidare tjänster i delad miljö som kund har hos ODERLAND. Det är endast tillåtet att sälja vidare tjänsten eller del av tjänsten om kund är återförsäljare för ODERLAND. Detta gäller även det obegränsade antal domäner man har rätt att koppla till kontot. Endast kundägda domännamn får använda sig av tjänsterna kopplade till kontot, uppenbar missbruk leder till avstängning av konto.

5.5

ODERLAND har endast möjlighet att ge support till abonnemangsinnehavaren om annat ej anges för tjänsten. Återförsäljare är själva ansvariga för support gentemot sina kunder. Vi har endast möjlighet att ge support på de tjänster som ODERLAND tillhandahåller. I de fall kunden använder tredje parts programvara för exempelvis byggnation av webbplats, ger vi inte support för dessa programvaror.

5.6

I fall där kund ihållande använder resurser utöver vad som enligt avtal ingår i aktuell tjänst erbjuds kund att uppgradera till en lämplig tjänst eller alternativt att sänka utnyttjandet av resurser till acceptabla nivåer. Oderland förbehåller sig rätten att vidta åtgärder om inte kunden agerar för att minska resursutnyttjandet.

 

§ 6 Tillgänglighet, uppdateringar och felsökning.

6.1

ODERLAND strävar att vara helt felfria, dock måste en del uppdateringar och systemarbeten genomföras. Vid driftstörningar, planerade uppdateringar m.m. meddelas detta på vår webbplats samt i sociala medier. Dessa arbeten görs i största möjliga utsträckning efter kontorstid, dock kan detta inte garanteras. En tillgänglighet på 99,6 % garanteras, baserat på kalenderår för våra webbhotelltjänster. Managed server med högre SLA (Service Level Agreement) kan erbjudas för ännu högre tillgänglighet.

6.2

ODERLAND har rätt att när som helst under pågående avtalsperiod göra uppgraderingar och/eller uppdateringar på programvara. ODERLAND har även rätt att ta bort programvara som inte fungerar på ett tillfredsställande sätt enligt ODERLANDs bedömning. Borttagning av programvara som påverkar kund, kommer att annonseras via ODERLANDs webbplats samt sociala medier i den utsträckning det är möjligt.

6.3

ODERLAND har rätt att kontrollera data relaterat till Kundens tjänst i samband med felsökning eller abuse-ärenden.

 

§ 7 Avgifter och Betalningsvillkor

7.1

Betalning av tjänst sker i förskott för hela avtalsperioden. Betalningsvillkor är 30 dagar netto för årsbetalning och 21 dagar netto vid månadsbetalning. Tjänsten aktiveras initialt vid fullgjord betalning. Moms med 25% tillkommer på våra priser. För vissa tjänster tillkommer en startavgift enligt information på webbplatsen.

7.2

ODERLAND debiterar ingen i faktureringskostnad vid elektronisk fakturering. Vid brevfaktura debiteras en faktureringsavgift på 50 SEK. En lagstadgad påminnelseavgift kan påförs efter förfallodatum.

7.3

I de fall avgifter för ODERLANDs tjänster höjs, meddelas kunden om detta på ODERLANDs webbplats, minst 30 dagar innan prishöjningen träder i kraft. Avgiftssänkning behöver däremot inte annonseras i förväg. I de fall kunden inte godkänner prishöjningen har kunden rätt att säga upp sitt abonnemang senast 30 dagar efter att prishöjningen trätt i kraft. Eventuella kampanjpriser påverkar inte de avtal som redan är tecknade.

7.4

Outnyttjade abonnemang måste också betalas. Periodpriserna är de samma oavsett hur mycket av ett abonnemang kunden använder, eller hur ofta det används. Även avstängda konton måste betalas för den tid de är avstängda.

7.5

ODERLAND har rätt att ta bort abonnemang och domän vid obetald faktura. 3 månader efter förfallen faktura raderas sägs det förfallna avtalet upp automatiskt. Detta gäller inte i de fall annat har avtalats efter offert från ODERLAND, exempelvis då Kund leasar server.

7.6

Vid felaktiga kundinbetalningar överförs pengarna automatiskt till Kunds kredit. Kundens krediter hos ODERLAND måste aktivt väljas som betalsätt och kommer inte automatiskt användas för betalning av utstående fakturor. Detta p.g.a. att Oderland inte äger rätten att bestämma vilket avtal som skall förlängas. Om återbetalning önskas måste kund ta kontakt med ODERLAND och identifiera sig.

 

§ 8 Överlåtelse av tjänst

8.1

I de fall en kund önskar överlåta sitt avtal till annan juridisk eller fysisk person kan detta göras först efter att den frånträdande kunden reglerat samtliga skulder hos ODERLAND. Överlåtelsen måste skrivas under av registrerad Firmatecknare, som vid konkurs eller dödsfall ingår i ett Konkurs –eller Dödsbo. Avtalet måste godkännas av tillträdande kund. En administrativ avgift tas ut av den tillträdande parten för det administrativa arbete som uppkommer i samband med ett ägarbyte. Prislistan på ODERLANDs webbplats anger aktuell prisinformation, vilken kan skilja sig åt beroende på vilket toppdomännamn överlåtelsen avser.

 

§ 9 Domännamn

9.1

ODERLAND administrerar registrering av domännamn hos ägaren (även kallad registry) av toppdomänen (t.ex. .se, .nu, .com).

9.2

I de fall ODERLAND inte kan registrera direkt under registryt av toppdomänen, används tredje part. ODERLAND förbehåller sig rätten att delge tredje part kunds kontaktuppgifter för att genomföra registrering av domännamnet.

9.3

För varje toppdomän gäller de villkor som har satts upp av registryt till toppdomänen.

9.4

ODERLAND förbehåller sig rätten att registreras som teknisk, administrativ och/eller fakturakontakt om detta krävs av registry till toppdomänen eller tredje part som använts för registrering.

9.5

ODERLAND garanterar inte ett domännamns tillgänglighet innan dess att registreringsbekräftelse har tillsänts Kund. I det fall registrering skulle misslyckas erbjuds Kund välja annat ledigt domännamn till samma värde eller få pengarna tillgodo i sin kundzon.

9.6

Återställning av domännamn som hamnat i karantän på grund av utebliven förnyelse kan medföra en ytterligare avgift enligt uppgift på vår webbplats, beroende på vilken toppdomän det är och vem som är Registrar.

9.7

Obetalda domännamn förlängs ej av Oderland. Kunden ansvarar för att betalning kommit Oderland tillhanda senast på förfallodatum.

 

§ 10 Gratis DNS-tjänst

10.1

ODERLAND tillhandahåller en gratis DNS tjänst som service för Kund.

10.2

Support ingår ej i ODERLANDs gratis DNS-Tjänst. Kunden ansvarar själv för hantering av sin DNS-Tjänst.

 

§ 11 Ersättning för driftstörning och skadestånd

11.1

ODERLAND ansvarar enbart för skador som orsakats av försummelse av ODERLAND. Kund som drabbas av skada kan kräva ersättning för detta. Sådant ersättningskrav ska vara ODERLAND tillhanda inom 7 dagar från det att felet upptäcktes, för att vara giltigt. Ersättningens storlek baseras på abonnemangstyp och hur länge abonnemanget inte kunnat nyttjas. Ersättningen kan aldrig överstiga den aktuella månadens avgift. Utöver detta kan ingen ersättning i form av skadestånd krävas. Kund kan heller aldrig kräva skadestånd från ODERLAND för indirekt skada såsom  utebliven vinst, förlorad besparing, förlorad goodwill eller förlust/förvanskning av data.

11.2

ODERLAND svarar aldrig för skador som kan uppkomma genom att beställt domännamn är upptaget eller blir upptaget innan beställningen är klar hos registry.

11.3

Ersättning av den här typen kan inte krävas då kontot stängs av p.g.a. avtalsbrott såsom obetald faktura eller direkt eller indirekt skada mot ODERLANDs resurser. Ersättning av den här typen kan heller aldrig krävas då tredje part är ansvarig för felet eller när planerade driftavbrott är annonserade via ODERLANDs webbplats.

 

§ 12 Kontaktuppgifter

12.1

Följande media kan användas för kontakt med ODERLAND: Mail, Post, Telefon, Sociala Medier eller chatt. Kontaktuppgifterna hålls uppdaterade på webbplatsen.

12.2

Kund ansvarar för att hålla uppgifter om Kunds adress, telefon, fax och e-postadress samt kontaktperson aktuella i ODERLANDs kundregister. Ändringar uppdateras via ODERLANDs kundavdelning.

 

§ 13 Force Majeure

13.1

ODERLAND skall vara befriat från skadestånd och andra påföljder om ODERLANDs åtaganden förhindras eller väsentligt försvåras av omständighet vilken ODERLAND ej har möjlighet att kunnat styra över eller förutse, såsom arbetskonflikt, åsknedslag, eldsvåda, atmosfäriska störningar, lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk eller liknande omständighet. ODERLAND har heller ingen möjlighet att ta ansvar för tredje parts otillåtna intrång i ODERLANDs resurser.

 

§ 14 Tvist

14.1

Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta avtal och därmed sammanhängande rättsfrågor ska avgöras av svensk domstol, i första hand Göteborgs tingsrätt, med tillämpning av svensk rätt eller genom annat förfarande som parterna kan komma överens om.

 

§ 15 Ändring av villkor

15.1

Dessa allmänna villkor gäller tills vidare. Ändring i dessa villkor meddelas endast på ODERLANDs webbplats och gäller då ny avtalsperiod påbörjas

 

§16 Övrigt

16.1

ODERLAND kan inte ta ansvar för material som skickas i form av cd-skivor, personbevis mm. Vi kan ej heller skicka tillbaka något material.

16.2

ODERLAND tillämpar gällande sekretesslagar för kunduppgifter och annan information gällande Kund till tredje part.

16.3

ODERLAND förbehåller sig rätten att använda kunders webbplatser som referenser. Önskar ni inte finnas med som referens vänligen meddela ODERLAND detta skriftligt.

16.4

Registrering som ODERLAND Affiliate Partner genomförs på webbplatsen. Affiliate Partnern måste vara ett registrerat företag med giltigt VAT –nummer. Varje kund som affiliaten värvar måste registrera sig på webbplatsen enligt den tekniska lösning som ODERLAND erbjuder.

Webbplatsen använder Cookies. Läs mer här och

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close